Wyznaczanie charakterystyki tranzystora

Pobierz

(transfer sygnału elektrycznego przez rezystancję).Rys.7 Charakterystyki tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera.. Dzięki temu elektrony z bazy są odpychane i złącze B-C blokuje przepływ prądu., UCE =U WY wyznaczyć charakterystyki I C(U CE) dla różnych prądów bazy I B. • Wykreślić rodzinę charakterystyk tranzystora.. Tranzystor jest elementem nieliniowym - niemal wszystkie jego charakterystyki są właśnie nieliniowe.Wyznaczanie stosunku e/k B z charakterystyki tranzystora mocy.. Mogą one przewodzić prąd w przeciwnych kierunkach.. Tranzystor badamy w układzie wspólnego emitera, mierz ąc odpowiednie charakterystyki.. Cel ćwiczenia: wyznaczenie charakterystyki diody Zenera, charakterystyk tranzystora p-n-p oraz n-p-n w układzie WE, zapoznanie się z podstawowymi właściwościami tranzystora i oscyloskopową metodą badania charakterystyk prądowonapięciowych II.Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie rezystorowego wzmacniacza jednotranzystorowego, jak również doświadczalne wyznaczanie wartości skutecznego wzmocnienia napięciowego i charakterystyki przejściowej wzmacniacza oraz doświadczalne wyznaczanie charakterystyki amplitudowej jednotranzystorowego rezystorowego wzmacniacza napięciowego małych sygnałów.Jak dobrać dwa tranzystory do wzmacniacza ?. Jak zobaczyć parametry naszego elementu elektronicznego w formie wykresu..

UWAGA!Pozycja punktu Q zależy odaplikacje tranzystora.

- Sterowanie sygnałem PWM kluczem wykorzystującym tranzystor J - FET .III.. Wst 'p Tranzystor bipolarny jest elementem trójelektrodowym, w którym wyst 'puj trzy obszaryCharakterystyka Tabela 3: Wyniki charakterystyki tranzystora polowego V UGS ID 1 0 1,3 0 1,6 0 1,9 0,016 2,1 0,198 2,3 1,831 2,5 8,263 2,6 15,433 2,7 25,097 2,8 38,801 2,9 56,41 3 74,63 V UGS 1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 ID 0 0 0 0,016 0,205 1,728 8,639 15,795 26,404 40,36 57,97 74,39 2.2.2.Dla uzyskania charakterystyk statycznych tranzystora, czyli zależności prądowo — napięciowych w obwodzie tranzystora, należy posłużyć się zestawem doświadczalnym przedstawionym na schemacie - rys. 1 Rys. 1..

Charakterystyki tranzystora badane są w układzie WE.

Połączyć wejścia i wyście analogowe NI my DAQ tak by było możliwe zadawanie napięcia wejściowego, napięcia zasilającego \(V_C\), pomiar napięcia kolektor- emiter (\(U_{WY}\)) oraz pomiar prądu kolektora.Ćwiczenie E-3 1 I PRACOWNIA FIZYCZNA CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE DIODY ZŁĄCZOWEJ I TRANZYSTORA WARSTWOWEGO ( BADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA MIERNIKAMI ) I.. W układzie pomiarowym wyznaczyć następujące charakterystyki: a) I C =f(U CE) gdzie I B =const.. Punkt Q leży pośrodku linii dla tranzystora, który działa jako wzmacniacz.Wyznaczanie współczynników h22E, h21E, h11E, h12E.. Więc obszar nasycenie znajduje się po lewej stronie tegowykresu(Uce bardzo małe), zauważ że linie wskazujące na prądliniowego.. Graficzne przedstawienie wyników pomiarów z użyciem jednego z dostępnych komputerowych programów graficznych, dopasowanie krzywych teoretycznych do punktów doświadczalnych, dyskusja .Ćwiczenie E-3A BADANIE CHARAKTERYSTYK DIODY I TRANZYSTORA METODĄ OSCYLOSKOPOWĄ I.. W tranzystorze powstają dwa złącza : p-n i n-p.. Wyznaczanie szerokości przerwy energii wzbronionych Si z charakterystyki tranzystora mocy.. Zadania do wykonania: 1.Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania tranzystora warstwowego.. Celem wiczenia jest zapoznanie si ' z charakterystykami statycznymi tranzystora bipolarnego npn pracuj cego w konfiguracji wspólnego emitera oraz wyznaczenie parametrów tranzystora w oparciu o charakterystyki statyczne..

W oparciu o te charakterystyki wyznacza si ę wybrane parametry tranzystora.

• Znaleźć optymalny punkt pracy dla wzmacniacza o wspólnym emiterze, który zostanieA tak wygląda charakterystyka tranzystora (zamieszczam także "powiększenie" części wykresu w celu ukazania bliżej charakterystyki "kolana" dla niskich napięć): Rysunek 3 - Charakterystyka Ic(Uce): powiększenie "kolana" Rysunek 4 - Charakterystyka Ic(Uce): pełny wykres + prosta obciążeniaZanotować dane katalogowe badanego tranzystora.. W tym odcinku pokazuję jak zbudować urz.. 2.1.Wyznaczanie charakterystyki dokonujemy zgodnie z poniższym schematem.. Zmieniaj ąc napi ęcie na zasilaczu z krokiem zaproponowanym przez nauczycie-la (lub ok. 0,5 V), spisuj wskazania woltomierza i amperomierza do wykonanej przez siebie tabeli.. Jeśli tranzystor jest używany jako przełącznik, dla przełącznika otwartego punkt Q znajduje się w obszarze odcięcia, a dla przełącznika zamknięcia punkt Q znajduje się w regionie nasycenia.. Pozostałe człony równania tworzą prostą obciążenia (prostą roboczą) U = UCC - RL·IC Prostą obciążenia wyznaczają dwa punkty: 1) dla IC = 0; U = UCC 2) dla U = 0; IC = UCC / RLWyjście z tranzystora lub wzmocniony impuls jest odbierany między emiterem i kolektorem..

Schemat układu do wyznaczania statycznych charakterystyk tranzystora w układzie WE.

Cel ćwiczenia: wyznaczenie charakterystyk diody i tranzystora oraz zapoznanie się z pod- stawowymi właściwościami tych elementów oraz metodą ich badania.Wyznaczanie charakterystyki pr ądowo-napięciowej wybranych elementów 217 3.. TRANZYSTOR BIPOLARNY Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego Zagadnienia: zasada działania tranzystora bipolarnego.. Wyznaczanie charakterystyki wyjściowej I C =f(U CE) i charakterystyki zwrotnej U BE =f(U CE) przy I B =const.Wyznaczanie statycznej charakterystyki wejściowej tranzystora UB = f(IB) dla UC= const.. W skład zestawu pomiarowego wchodz ą: 1. zasilacz stabilizowany ZT-980-1 2. miliamperomierz LM-3 3.Badane zostały następujące układy tranzystora unipolarnego J-FET: - układ OS wyznaczenie charakterystyki I D = F(U GS ).. (charakterystyki wejściowe), d) U BE =f(U CE) gdzie I B =const.. Połączyć układ według schematu.. Układ równa ń dla sygnałówCharakterystyki tranzystorów BC 107 A W lewym górnym rogu jestcharakterystykaWYJŚCIOWA,tranzystorjest w nasyniu jeśli w przy wzroście prądu bazy prąd w kolektorze nie wzrasta.. Przesunięcie względem siebie charakterystyk wejściowych jestWyznaczanie charakterystyki wyjściowej tranzystora bipolarnego.. (charakterystyki wyjściowe), b) I C =f(I B) gdzie U CE =const.. Począwszy od "kolana" obserwowanego dla niskich napięć charakterystyki należy przybliżać za pomocą prostych.. (charakterystyki sprzężenia zwrotnego),W celu wyznaczenia rodziny charakterystyk statycznych tranzystora NPN w układzie OE, należy zmontować układ pomiarowy jak na rys. 4.. Biegun ujemny baterii Bc jest dołączony do kolektora, a dodatni do bazy .. Wprowadzenie Nazwa tranzystor pochodzi z języka angielskiego: transistor - "transferring an electrical signal across a resistor.". Rys. 1 Schemat układu pomiarowego do badania tranzystora bipolarnego w układzie WE (wspólnego emitera).. Tabela 11 Ćwiczenie -3A ADANI HAAKTYSTYK DIODY I TANZYSTOA MTODĄ OSYLOSKOPOWĄ I el ćwiczenia: wyznaczenie charakterystyki diody Zenera, charakterystyk tranzystora p-n-p oraz n-p-n w układzie W, zapoznanie się z podstawowymi właściwościami tranzystora i oscyloskopową metodą badania charakterystyk prądowonapięciowych II Przyrządy: płytka montaŝowa, transformator regulowany TP 200 .Tranzystor pracuje wtedy w okre ślonym punkcie (punkcie pracy) charakterystyki stałopr ądowej.. Tranzystor w układzie czwórnika W zakresie małych cz ęstotliwo ści do opisu działania tranzystora wykorzystuje si ę parametry mieszane (hybrydowe) czwórnika typu [ h]..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt