Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej

Pobierz

Prądnica składa się z dwóch maszyn połączo-nych szeregowo: • prądnicy synchronicznej o wzbudzeniu ma-gnetoelektrycznym od magnesów stałych z wirującym twornikiem, w którym indukuje się napięcie rotacji E 1, f1, • prądnicy wzbudzanej elektromagnetycznietowano wybrane charakterystyki obciążenia modelowej prądnicy synchronicznej 2p = 18 o konstrukcji z magnesami wewnątrz pakietowanego rdzenia wirnika, obliczone z wykorzystaniem opracowanego al-gorytmu i programu.. SEM indukowaną w obwodzie jej twornika .Zdjęcie charakterystyki zewnętrznej.. W wirniku prądnicy umieszczone jest uzwojenie cewki, które przecina linie sił pola magnetycznego wytwarzanego .Wyznaczenie charakterystyk zewnętrznych prądnicy synchronicznej Charakterystyka zewnętrzna jest to zależność napięcia prądnicy od obciążenia U = f(I) dla I m = const., f = const, cosφ = const.Przykładowy przebieg charakterystyki biegu jałowego prądnicy synchronicznej przedstawiono na rys. 1.5b, a uzasadnienie tego przebiegu w punkcie Pomiar charakterystyki zewnętrznej prądnicy Charakterystyką zewnętrzną prądnicy synchronicznej nazywamy zależność napięcia wyjściowego w funkcji prądu pobieranego przez odbiornik U = f (I) przy stałej prędkości obrotowej n, stałym prądzie wzbudzenia Iw i stałym współczynniku mocy cos ϕ.Pomiar charakterystyki zewnętrznej prądnicy 3 Charakterystyką zewnętrzną prądnicy synchronicznej nazywamy zależność napięcia wyjściowego w funkcji prądu pobieranego przez odbiornik U f (I ) przy stałej prędkości obrotowej n, stałym prądzie wzbudzenia I w i stałym współczynniku mocy cos .Charakterystyką zewnętrzną prądnicy synchronicznej nazywamy zależność napięcia wyjściowego w funkcji prądu pobieranego przez odbiornik przy stałej prędkości obrotowej n, stałym prądzie wzbudzenia i stałym współczynniku mocy .Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej U=f(I) przy I w =const, dla różnych wartości współczynnika mocy cos Gdy przez uzwojenie twornika maszyny synchronicznej przepływa prąd, wówczas wartość napięcia na zaciskach maszyny ulega zmianie wskutek oddziaływania twornika i wskutek spadku napięcia w uzwojeniu twornika.Na pracowni maszyn elektrycznych badalismy prądnice synchroniczną i teraz wykreslilem charakterystyke biegu jałowego prąa wzbudzenia byl najpierw zwiększany a poźniej zmiejszany aby uzyskac odpowiednią charaktrestyke (przypomina histereze bynajmiej w teorii).Tematy o prądnica charakterystyka zewnętrzny, charakterystyka zewnętrzna prądnicy., Charakterystka zewnętrzna prądnicy prądu stałego, Prądnica bocznikowa samowzbudna - rezystancja wewnętrzna, Prądnica (alternator) i rozrusznik w jednym., Silnik elektryczny czy da się przerobić go na małą prądnicę wklejając magnesy.Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej ma przebieg podobny jak w prądnicy bocznikowej prądu stałego..

Próba biegu jałowego prądnicy synchronicznej.

Rozróżnia się następujące charakterystyki prądnicy: · charakterystykę biegu jałowego U = U 0 = f (I F) przy n = const, · charakterystykę zwarcia (zwarcie symetryczne) I = I Z = f (I F) przy n = const, · charakterystykę obciążenia U = f (IRys.. Charakterystyki podstawowe prądnicy synchronicznej pracującej na obciąŜenie pasywne 108 4.10.. Pierwszym z nich jest stojan - nieruchoma część związana z obudową, a drugim wirnik, czyli część wirująca wewnątrz stojana.. 1 schemat układu pomiarowego do badania prądnicy synchronicznej w stanie pracy samotnej [1] Na rysunku nr 2 przedstawiono schemat układu połączeń uzwojeń twornika prądnicy synchronicznej przy zwarciu pomiarowym symetrycznym.. Maszyny prądu stałego 114 5.1 Konstrukcja i zasada działania 114 5.2.. Dodatkowo wyznaczenie wartości napięcia i prądu obciążenia przy stałej wartości prądu wzbudzenia i rezystancji obciążenia i zmiennej prędkości obrotowej.Charakterystyka zewnętrzna.. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej U=f(I) przy Iw=const, dla różnych wartości współczynnika mocy cos Gdy przez uzwojenie twornika maszyny synchronicznej przepływa prąd, wówczas wartość napięcia na zaciskach maszyny ulega zmianie wskutek oddziaływania twornika i wskutek spadku napięcia w uzwojeniu twornika.a) Charakterystyka zewnętrzna prądnicy to zależność między napięciem a prądem twornika (stojana)..

Synchronizacja prądnicy synchronicznej z siecią sztywną.

Praca prądnicy synchronicznej w stanie zwarcia6 Maszyny synchroniczne z biegunami jawnymi - to maszyny z dwoma lub więcej parami biegunów, napędzane turbinami wodnymi o malej prędkości obrotowej (stąd nazwa hydrogeneratory), a ich znamionowa oraz maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa, dobierana odpowiednio do rodzaju turbiny,4.9.2.. Prądnica prądu stałego i zmiennego z magnesami.. Praca prądnicy synchronicznej na biegu jałowym .. 114 4.4.2.. Nazywa się ją zewnętrzną, ponieważ do zacisków stojana podłącza się zewnętrzne odbiorniki energii.. Dane znamionowe maszyn Prądnica synchronicznaCharakterystyka zewnętrzna i regulacyjna maszyny synchronicznej.. Przy wyznaczaniu charakterystyki zewnętrznej prądnicy można również wyznaczyć jej charakterystykę wewnętrzną tj. zależność sem Etod prądu obciążeniowego It przy stałej prędkości i stałym prądzie wzbudzającym.TEORIA 1.1.. Charakterystyka ta jest więc zależnością napięcia twornika (stojana) w funkcji prąduCharakterystyka zewnętrzna przedstawiająca zależności napięcia średniego U śr od prądu średniego I śr U sr =f(I śr ) przy I f = const i cos φ = const Wyznaczanie stosunku zwarcia i reaktancji synchronicznej W tabeli poniżej umieszczono wyniki pomiarów i obliczeń do wyznaczenia reaktancji synchronicznej.zadanej z zewnątrz lub wymuszanej przez "sieć sztywną", n = const (f = const)..

Badanie maszyny synchronicznej pracującej na sieć 111 4.11.

Charakterystyki te porównano z charakterystykami obliczonymi dla tej samej prąd-Charakterystyka zewnętrzna (prądnicy) - krzywa przedstawiająca napięcie na zaciskach przy obciążeniu, w zależności od prądu wydawanego przez maszynę w określonych warunkach pracy.. Układy połączeń i praca równoległa transformatorów trójfazowych.. Charakterystyka zewnętrzna przedstawia zależność napięcia na zaciskach prądnicy w funkcji prądu twornika o symetrycznym obciążeniu, przy stałym prądzie wzbudzenia, stałej częstotliwości i stałym współczynniku mocy.Wyznaczenie charakterystyki zewnętrznej prądnicy obcowzbudnej .. 96 3.11.4.. Budowa, działanie i model fizyczny maszyny synchronicznej Maszyna synchroniczna (MS) jest przetwornikiem elektromechanicznym (rys. 1.1) o trzech wrotach, które fizycznie reprezentują: "wyjście elektryczne" - zaciski uzwojenia twornika "a"; "wejście elektryczne" - zaciski uzwojenia wzbudzenia "f"; "wejście .Powyższa charakterystyka dotyczy pracy przy włączeniu do sieci.. 1 W3 .. Student zna budowę i zasadę działania prądnicy synchronicznej, potrafi wyjaśnić różnicę między pracą samotną a pracą prądnicy w sieci elektroenergetycznej, znaCelem ćwiczenia było zapoznanie się z własnościami maszyny synchronicznej oraz wyznaczenie jej charakterystyk..

Charakterystyki robocze maszyny synchronicznej pracującej jako silnik 113 5.

Prędkość synchroniczną oblicza się ze wzoru n=60f/p, gdzie f to częstotliwość napięcia zasilającego, p to liczba par biegunów.Charakterystyka zewnętrzna maszyny tj. zależność napięcia na zaciskach twornika od prądu odciążenia przy znamionowym prądzie wzbudzenia, znamionowej prędkości kątowej.. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy obliczona metodą polową, metodą analityczną oraz zmierzona dla cosφ= 1 - wirnik z magne-sami trwałymi umieszczonymi wewnątrz Na rysunku 10 zamieszczono charakterystykę zewnętrzną prądnicy uzyskaną z pomiarówdla dwóch rozpatrywanych rozwiązań konstruk-cyjnych wirnika.. W zależności czy prędkość jest wyższa lub niższa od synchronicznej, maszyna może być jest silnikiem, hamulcem lub generatorem.. Jeżeli uzwojenie wzbudzenia prądnicy prądu stałego jest zasilane z obcego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt